Jawatankuasa Audit Dalam

AHLI JKAD

PENGERUSI

Y.BHG. PROF. DATUK DR. SHAMRAHAYU BINTI AB. AZIZ

AHLI

PROF. DR. AZMAN BIN AB.RAHMAN

AHLI

DR. HJ. RIDZWAN BIN BAKAR